Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Offshore Nederland

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:
Account – de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst ten einde vacatures te plaatsen;
Offshore Nederland (OSN) – de onderneming is gevestigd op de Pieter Brueghellaan 7 te Meppel en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 71947655.
Content – alle informatie die door de Bezoeker/Adverteerder via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Vacatures;
Databank – de door de onderneming aangelegde database;
Dienst – de dienst die de onderneming aan de Bezoeker/Adverteerder verleent via de Website
a. in het geval van een Adverteerder, (een) Vacature(s) en eventuele andere Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen;
b. in het geval van Bezoekers, toegang en inzage in de Databank met Vacatures kan krijgen;
Gebruiker – de Bezoeker en/of de Adverteerder, die gebruik maakt van de Dienst zoals aangeboden door Offshore Nederland;
Gebruiksvoorwaarden – deze gebruiksvoorwaarden welke tevens zijn gepubliceerd op de Website van Offshore Nederland
Inloggegevens – de gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar Account en om gebruik te kunnen maken van de Dienst;
Intellectuele Eigendomsrechten – alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Partij – een partij bij deze Gebruiksvoorwaarden;
Privacy Statement – het privacy statement zoals beschikbaar op de Website
Vacature – een door een Adverteerder geplaatst bericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Bezoeker kan worden gereageerd;
Website – de website www.offshorenederland.nl en alle onderliggende pagina’s;
Adverteerder – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als Adverteerder gebruik maakt van de Dienst;
Bezoeker – de natuurlijke persoon die als bezoeker gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Offshore Nederland is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te vullen of een der artikelen te laten vervallen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.
2.2 Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

Artikel 3 Toegang tot de Dienst

3.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, geeft Offshore Nederland de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusie, en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst en de Website alsmede om de Content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
3.2 Op de Website kunnen nadere voorwaarden worden gesteld waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Vacatures kunnen worden aangemaakt en geplaatst. Offshore Nederland behoudt zich het recht de wijze van het aanleveren van vacatures te wijzigen.
3.3 De Gebruiker staat er voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn advertentie verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een advertentie aan te maken met onjuiste of valselijke informatie. Bij constatering van bovengenoemde feiten zal Offshore Nederland de betreffende advertentie verwijderen. Restitutie is in een dergelijk geval onmogelijk.
3.4 De Gebruiker staat er voor in dat hij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Offshore Nederland voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Vacatures of andere Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.
3.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de Content indien deze niet langer correct is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.
3.6 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van eventuele Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Offshore Nederland mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Offshore Nederland daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
3.7 Offshore Nederland behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst. Bij misbruik behoudt Offshore Nederland het recht de reeds geplaatste vacatures te verwijderen.
3.8 Offshore Nederland is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot de Website en/of Dienst door derden..

Artikel 4 Gebruik van de Dienst

4.1 De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van het bezoeken. Offshore Nederland sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
4.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Offshore Nederland een platform biedt waarop Adverteerders en Bezoekers met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Offshore Nederland heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Tevens draagt Offshore Nederland geen enkele aansprakelijkheid voor keuzes die gemaakt worden op basis van de geplaatste content. Offshore Nederland heeft geen enkele rol in het verdere contact n.a.v. de geplaatste vacatures en zal zich op geen bemoeien met het verdere verloop van een sollicitatie na de plaatsing van de vacature op de Website.
4.3 De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.
4.4 Offshore Nederland is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken.

Artikel 5 Verplichtingen van de Gebruiker

5.1 Door het plaatsen van Vacatures of andere Content geeft de Gebruiker Offshore Nederland toestemming deze Vacatures of andere Content op de Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten. Offshore Nederland plaatst de vacature op de wijze waarin deze is aangeleverd.
Algemene Voorwaarden Offshore Nederland
5.2 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door Bezoekers c.q. Adverteerders. Offshore Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers.
5.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen die:
a. reclameboodschappen bevat;
b. verwijst naar andere vacatures en/of profielen die niet vermeld staan op de Website;
c. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
d. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit.;
e. gegevens van andere Gebruikers verzamelt via de Dienst om vervolgens deze Gebruikers te benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten;
f. gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Offshore Nederland;
g. in strijd is met enige geldende Nederlandse wet- en/of regelgeving;
h. inbreuk maakt op de rechten van Offshore Nederland en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
i. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of de belangen en goede naam van Offshore Nederland kan schaden.
5.4 Verder is het Gebruiker niet toegestaan om Vacatures continue te verversen met als doel beter vindbaar te zijn op de Website.
5.5 De Gebruiker garandeert dat de door haar geplaatste Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Vacatures en/of de Profielen, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms-)rechten van derden. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn (Intellectuele Eigendoms-)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms-)rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker Maakt de door de Gebruiker dit onverwijld aan Offshore Nederland;

Artikel 6 Verplichtingen van de Adverteerder

6.1 Het is de Adverteerder niet toegestaan om:
a. de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
b. de door Bezoekers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie, dan wel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete Vacatures;
c. andere Adverteerders te benaderen met (geschikte) Bezoekers;
d. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 7 Verplichtingen van de Bezoeker

7.1 Het is de Bezoeker niet toegestaan om:
a. de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
b. de door Gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie en/of anders dan te reageren op openstaande concrete Vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie;
c. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 8 Betaling

8.1 Alle offertes, inclusief aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.
8.2 Opdrachten van de Adverteerders aan Offshore Nederland binden Offshore Nederland pas nadat de opdracht door Offshore Nederland is bevestigd.
8.3 Voor gebruikmaking van sommige delen van de Dienst is een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt op de Website vermeld.
8.4 De prijzen zijn exclusief BTW (21%), tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.
8.5 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Achteraf betaling is niet mogelijk.
8.6 Enig beroep door de Gebruiker op opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.
8.7 Ten aanzien van reeds betaalde bedragen dan wel bedragen die op grond van de Gebruiksvoorwaarden opeisbaar zijn geworden, vindt nimmer restitutie plaats.

Artikel 9 Beschikbaarheid van de Dienst

9.1 Offshore Nederland is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.
9.2 Offshore Nederland garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Offshore Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, alsmede die via de Website en Diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, templates van de Vacatures, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Offshore Nederland;
10.2 Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt de Gebruiker aan Offshore Nederland een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk en overdraagbaar recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.
10.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
10.4 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen.

Artikel 11 Privacy

11.1 Tijdens het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons-)gegevens aan Offshore Nederland. Deze (persoons-)gegevens zullen conform het Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Offshore Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
12.2 Indien Offshore Nederland aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis
Algemene Voorwaarden Offshore Nederland
waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit is ontvangen van de Gebruiker. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,- (duizend Euro) bedragen.
12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
12.4 Iedere aansprakelijkheid van Offshore Nederland voor andere dan directe schade waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten

Artikel 13 Overmacht

13.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien sprake is van overmacht.

Artikel 14 Duur en Beëindiging

14.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Assen tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
15.3 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden.